Projektas

„Ekopartnerio“ pirmoji iniciatyva – šiuo metu įgyvendinamas projektas “Biokurą naudojančių energijos gamybos įrenginių statyba Kaune”. 2014 m. pavasarį Žemųjų Šančių mikrorajone, L. Ivinskio g. 65 esančiame ir UAB „Ekopartneris“ nuomos teise valdomame sklype pradedamos naujos biokuro katilinės statybos. Šilumos energijos gamybai naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai – biokuras.

UAB „Ekopartneris“ projekto įgyvendinimui suteikta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Europos Sąjungos struktūriniai fondai inovatyviam, žaliąją energetiką plėtojančiam projektui skyrė 6 mln. Lt paramą. Viso investicijos į projektą sudarys apie 18 mln. Lt.

ES

UAB „Ekopartneris“ įgyvendinamo projekto Kaune pagrindiniai tikslai:
- padidinti šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
- sumažinti atmosferos taršą;
- užtikrinti galimai didesnį šilumos energijos gamybos efektyvumą ir patikimumą Kauno mieste.

UAB „Ekopartneris“ naujos biokuro katilinės Kaune statybos projektas prisidės prie Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungos energetikos politikoje vykdymo ir energijos tiekimo saugumo Lietuvoje didinimo.

Technologiniai rodikliai:
UAB „Ekopartneris“, įgyvendindama projektą, ketina pastatyti 14 MW galios biokurą naudojančią katilinę su 3,5 MW šiluminės galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Joje numatyti du 7 MW nominalios galios biokuru kūrenami vandens šildymo katilai. Katilinėje bus įdiegti inovatyvūs technologiniai sprendimai – vidaus degimo variklio technologijos pagrindu veikiantys kogeneracijos  rezerviniai įrenginiai, su aplinkosauga susiję dumų valymo įrenginiai: multiciklonas ir elektrostatinis filtras.

„Ekopartnerio“ biokuro katilinėje bus sumontuotas pirmasis Kauno mieste elektrostatinis filtras, kurio pagalba bus užtikrintas išeinančių dūmų valymas iki griežtesnių normų nei to reikalauja šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos norminiai aktai. Biokuro katilinėje sumontuoto 3,5 MW šiluminės galios kondensacinio ekonomaizerio pagalba bus papildomai išvalomi išeinantys dūmai, tuo pačiu – efektyviai panaudojama jų šilumą.

Per metus katilinėje planuojama pagaminti apie 120 GWh šilumos energijos, kuri būtų tiekiama į Kauno miesto integruotą šilumos tiekimo tinklą ir sudarys apie 7% Kauno miesto metinio šilumos energijos poreikio.

Projekto apimtyje taip pat bus įrengta 160 kW elektros ir apie 180 kW šiluminės galios kogeneracinė jėgainė, kurioje elektros energija būtų gaminama esant elektros energijos sutrikimams išoriniame elektros skirstomajame tinkle ir tiekiama biokuro katilinės įrenginiams, t. y. elektrinė bus naudojama kaip rezervinis autonominis įrenginys ir leis užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos gamybą biokuro katilinėje.

Katilinė pritaikyta kūrenti kietąjį biokurą – medieną ir jo atliekas. Metinis medienos kuro poreikis energijos gamybai siektų apie 57 tūkst. tonų.

Biokuro katilinėje gaminama šiluma pakeis didelę dalį šiuo metu gamtines dujas naudojančių Kauno miesto integruoto šilumos gamybos tinklo įrenginių gaminamos šilumos energijos. Biokuro katilinėje energijai pagaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai (mediena ir jos atliekos) padės sumažinti į atmosferą išmetamų kenksmingų CO2 dujų kiekį apie 25 tūkst. tonų per metus.

Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą VKEKK 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, UAB „Ekopartneris“ biokuro katilinėje, adresu L. Ivinskio g. 65, Kaunas:

1) 2015 m. kovo mėn. bandomosios eksploatacijos metu pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 5282,90 MWh;

2) 2015 m. balandžio mėn. bandomosios eksploatacijos metu pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 6194,10 MWh;

3) 2015 m. spalio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 5596,50 MWh;

4) 2015 m. lapkričio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 8901,70 MWh.

5) 2015 m. gruodžio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 5885,40 MWh.

6) 2016 m. sausio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 12266,10 MWh.

7) 2016 m. vasario mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 7077,00 MWh.

8) 2016 m. kovo mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 12252,60 MWh.

9) 2016 m. balandžio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 1558,9 MWh.

10) 2016 m. liepos mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 438,90 MWh.

11) 2016 m. rugpjūčio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 45,10 MWh.

12) 2016 m. spalio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 2840,80 MWh.

13) 2016 m. lapkričio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 11905,70 MWh.

14) 2016 m. gruodžio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 11626,50 MWh.

15) 2017 m. sausio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 11562,90 MWh.

16) 2017 m. vasario mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 10774,00 MWh.

17) 2017 m. kovo mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 6307,40 MWh.

18) 2017 m. spalio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 988,20 MWh.

19) 2017 m. lapkričio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudarė 4772,40 MWh.

20) 2017 m. gruodžio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudaro 10197,40 MWh.

21) 2018 m. sausio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudaro 12565,00 MWh.

22) 2018 m. vasario mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudaro 10921,60 MWh.

23) 2018 m. kovo mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudaro 12336,10 MWh.

24) 2018 m. balandžio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudaro 2668,80 MWh.

Ekopartneris_RAS aprasas 2015 m.

Ekopartneris_RAS aprasas_2016 m.

Ekopartneris_RAS aprašas_2017 m.

2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaita_Ekopartneris

2017 m. reguliuojamos veiklos faktiškai patirtos sąnaudos

Balansas, PNA_2017

2015 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuotos išmokos sudarė 25242 Eur.

2016 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuotos išmokos sudarė 25275 Eur.

2017 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuotos išmokos sudarė 25473 Eur.