Projektas

“Ekopartnerio” pirmoji iniciatyva – šiuo metu įgyvendinamas projektas “Biokurą naudojančių energijos gamybos įrenginių statyba Kaune”. 2014 m. pavasarį Žemųjų Šančių mikrorajone, L. Ivinskio g. 65 esančiame ir UAB „Ekopartneris“ nuomos teise valdomame sklype pradedamos naujos biokuro katilinės statybos. Šilumos energijos gamybai naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai – biokuras.

UAB „Ekopartneris“ projekto įgyvendinimui suteikta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Europos Sąjungos struktūriniai fondai inovatyviam, žaliąją energetiką plėtojančiam projektui skyrė 6 mln. Lt paramą. Viso investicijos į projektą sudarys apie 18 mln. Lt.

ES

UAB „Ekopartneris“ įgyvendinamo projekto Kaune pagrindiniai tikslai:
- padidinti šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
- sumažinti atmosferos taršą;
- užtikrinti galimai didesnį šilumos energijos gamybos efektyvumą ir patikimumą Kauno mieste.

UAB „Ekopartneris“ naujos biokuro katilinės Kaune statybos projektas prisidės prie Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungos energetikos politikoje vykdymo ir energijos tiekimo saugumo Lietuvoje didinimo.

Technologiniai rodikliai:
UAB „Ekopartneris“, įgyvendindama projektą, ketina pastatyti 14 MW galios biokurą naudojančią katilinę su 3,5 MW šiluminės galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Joje numatyti du 7 MW nominalios galios biokuru kūrenami vandens šildymo katilai. Katilinėje bus įdiegti inovatyvūs technologiniai sprendimai – vidaus degimo variklio technologijos pagrindu veikiantys kogeneracijos  rezerviniai įrenginiai, su aplinkosauga susiję dumų valymo įrenginiai: multiciklonas ir elektrostatinis filtras.

„Ekopartnerio“ biokuro katilinėje bus sumontuotas pirmasis Kauno mieste elektrostatinis filtras, kurio pagalba bus užtikrintas išeinančių dūmų valymas iki griežtesnių normų nei to reikalauja šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos norminiai aktai. Biokuro katilinėje sumontuoto 3,5 MW šiluminės galios kondensacinio ekonomaizerio pagalba bus papildomai išvalomi išeinantys dūmai, tuo pačiu – efektyviai panaudojama jų šilumą.

Per metus katilinėje planuojama pagaminti apie 120 GWh šilumos energijos, kuri būtų tiekiama į Kauno miesto integruotą šilumos tiekimo tinklą ir sudarys apie 7% Kauno miesto metinio šilumos energijos poreikio.

Projekto apimtyje taip pat bus įrengta 160 kW elektros ir apie 180 kW šiluminės galios kogeneracinė jėgainė, kurioje elektros energija būtų gaminama esant elektros energijos sutrikimams išoriniame elektros skirstomajame tinkle ir tiekiama biokuro katilinės įrenginiams, t. y. elektrinė bus naudojama kaip rezervinis autonominis įrenginys ir leis užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos gamybą biokuro katilinėje.

Katilinė pritaikyta kūrenti kietąjį biokurą – medieną ir jo atliekas. Metinis medienos kuro poreikis energijos gamybai siektų apie 57 tūkst. tonų.

Biokuro katilinėje gaminama šiluma pakeis didelę dalį šiuo metu gamtines dujas naudojančių Kauno miesto integruoto šilumos gamybos tinklo įrenginių gaminamos šilumos energijos. Biokuro katilinėje energijai pagaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai (mediena ir jos atliekos) padės sumažinti į atmosferą išmetamų kenksmingų CO2 dujų kiekį apie 25 tūkst. tonų per metus.

Pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą VKEKK 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 su visais jo pakeitimais, valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis bei kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos neatskaičius mokesčių per 2017 m. sudarė 25473 Eur, 2018 m. – 24413 Eur, 2019 m. – 32740 Eur, 2020 m. – 39180 Eur, 2021 m. – 39236 Eur.

Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą VKEKK 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, UAB „Ekopartneris“ biokuro katilinėje, adresu L. Ivinskio g. 65, Kaunas:

1) 2021 m. sausio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 11641,9 MWh.

2) 2021 m. vasario mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 9325,0 MWh.

3) 2021 m. kovo mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 11422,8 MWh.

4) 2021 m. gruodžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 8910,9 MWh.

5) 2022 m. sausio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 12277,8 MWh.

6) 2022 m. vasario mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 7059,6 MWh.

7) 2022 m. kovo mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 8322,2 MWh.

8) 2022 m. balandžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 1781,2 MWh.

9) 2022 m. lapkričio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 4966,1 MWh.

10) 2022 m. gruodžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 10393,1 MWh.

11) 2023 m. sausio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 8687,5 MWh.

12) 2023 m. vasario mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 8922,3 MWh.

13) 2023 m. kovo mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 8701,7 MWh.

14) 2023 m. balandžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 1082,5 MWh.

____________________

Ekopartneris RAS aprašas 2021 m.

2021 m. ataskaitų rinkinys (šilumos sektorius)

IT vertės ir nusidėvėjimo ataskaita 2021 m.

Techninė užduotis 2021 m. (3priedas-Šiluma)

Faktinių pastebėjimų ataskaita 2021 m.

Finansinės ataskaitos 2021 m.

____________________

Ekopartneris RAS aprašas 2022 m.

2022 m. ataskaitų rinkinys (šilumos sektorius)

IT vertės ir nusidėvėjimo ataskaita 2022 m.

Techninė užduotis 2022 m. (3priedas-Šiluma)

Faktinių pastebėjimų ataskaita 2022 m.

Ekopartneris patvirtinimų laiškas 2022 m.

Finansinės ataskaitos 2022 m.

_____________________

Įsakymas dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo

Įsakymas dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo (perskaičiavimo)

Įsakymas dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo (perskaičiavimo)

Įsakymas dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo (perskaičiavimo)

Įsakymas Dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų perkaičiavimo (2022)

Įsakymas dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo (2023)

___________________

Šilumos gamybos kaina 2022 m. sausio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. vasario mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. kovo mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. balandžio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. gegužės mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. birželio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. liepos mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. rugpjūčio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. rugsėjo mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. spalio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. lapkričio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2022 m. gruodžio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. sausio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. vasario mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. kovo mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. balandžio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. gegužės mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. birželio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. liepos mėn.

Šilumos gamybos kaina 2023 m. rugpjūčio mėn.