Projektas

“Ekopartnerio” pirmoji iniciatyva – šiuo metu įgyvendinamas projektas “Biokurą naudojančių energijos gamybos įrenginių statyba Kaune”. 2014 m. pavasarį Žemųjų Šančių mikrorajone, L. Ivinskio g. 65 esančiame ir UAB „Ekopartneris“ nuomos teise valdomame sklype pradedamos naujos biokuro katilinės statybos. Šilumos energijos gamybai naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai – biokuras.

UAB „Ekopartneris“ projekto įgyvendinimui suteikta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Europos Sąjungos struktūriniai fondai inovatyviam, žaliąją energetiką plėtojančiam projektui skyrė 6 mln. Lt paramą. Viso investicijos į projektą sudarys apie 18 mln. Lt.

ES

UAB „Ekopartneris“ įgyvendinamo projekto Kaune pagrindiniai tikslai:
- padidinti šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
- sumažinti atmosferos taršą;
- užtikrinti galimai didesnį šilumos energijos gamybos efektyvumą ir patikimumą Kauno mieste.

UAB „Ekopartneris“ naujos biokuro katilinės Kaune statybos projektas prisidės prie Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungos energetikos politikoje vykdymo ir energijos tiekimo saugumo Lietuvoje didinimo.

Technologiniai rodikliai:
UAB „Ekopartneris“, įgyvendindama projektą, ketina pastatyti 14 MW galios biokurą naudojančią katilinę su 3,5 MW šiluminės galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Joje numatyti du 7 MW nominalios galios biokuru kūrenami vandens šildymo katilai. Katilinėje bus įdiegti inovatyvūs technologiniai sprendimai – vidaus degimo variklio technologijos pagrindu veikiantys kogeneracijos  rezerviniai įrenginiai, su aplinkosauga susiję dumų valymo įrenginiai: multiciklonas ir elektrostatinis filtras.

„Ekopartnerio“ biokuro katilinėje bus sumontuotas pirmasis Kauno mieste elektrostatinis filtras, kurio pagalba bus užtikrintas išeinančių dūmų valymas iki griežtesnių normų nei to reikalauja šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos norminiai aktai. Biokuro katilinėje sumontuoto 3,5 MW šiluminės galios kondensacinio ekonomaizerio pagalba bus papildomai išvalomi išeinantys dūmai, tuo pačiu – efektyviai panaudojama jų šilumą.

Per metus katilinėje planuojama pagaminti apie 120 GWh šilumos energijos, kuri būtų tiekiama į Kauno miesto integruotą šilumos tiekimo tinklą ir sudarys apie 7% Kauno miesto metinio šilumos energijos poreikio.

Projekto apimtyje taip pat bus įrengta 160 kW elektros ir apie 180 kW šiluminės galios kogeneracinė jėgainė, kurioje elektros energija būtų gaminama esant elektros energijos sutrikimams išoriniame elektros skirstomajame tinkle ir tiekiama biokuro katilinės įrenginiams, t. y. elektrinė bus naudojama kaip rezervinis autonominis įrenginys ir leis užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos gamybą biokuro katilinėje.

Katilinė pritaikyta kūrenti kietąjį biokurą – medieną ir jo atliekas. Metinis medienos kuro poreikis energijos gamybai siektų apie 57 tūkst. tonų.

Biokuro katilinėje gaminama šiluma pakeis didelę dalį šiuo metu gamtines dujas naudojančių Kauno miesto integruoto šilumos gamybos tinklo įrenginių gaminamos šilumos energijos. Biokuro katilinėje energijai pagaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai (mediena ir jos atliekos) padės sumažinti į atmosferą išmetamų kenksmingų CO2 dujų kiekį apie 25 tūkst. tonų per metus.

Pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą VKEKK 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 su visais jo pakeitimais, valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis bei kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos neatskaičius mokesčių per 2017 m. sudarė 25473 Eur, 2018 m. – 24413 Eur, 2019 m. – 32740 Eur.

Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą VKEKK 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, UAB „Ekopartneris“ biokuro katilinėje, adresu L. Ivinskio g. 65, Kaunas:

1) 2019 m. sausio mėn. pagamintas šilumos energijos kiekis sudaro 12208,30 MWh.

2) 2019 m. vasario mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 8533,00 MWh.

3) 2019 m. kovo mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 11894,40 MWh.

4) 2019 m. balandžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 330,80 MWh.

5) 2019 m. spalio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 8406,00 MWh.

6) 2019 m. lapkričio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 9825,90 MWh.

7) 2019 m. gruodžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 12611,70 MWh.

8) 2020 m. sausio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 6528,50 MWh.

9) 2020 m. vasario mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 11768,90 MWh.

10) 2020 m. kovo mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 12129,70 MWh.

11) 2020 m. balandžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 1838,70 MWh.

12) 2020 m. lapkričio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 3,00 MWh.

13) 2020 m. gruodžio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 12405,5 MWh.

14) 2021 m. sausio mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 11641,9 MWh.

15) 2021 m. vasario mėn. pagamintas šilumos kiekis sudaro 9325,0 MWh.

____________________

Ekopartneris RAS aprašas 2018 m.

2018 m. energetinė atskaitomybė_Ekopartneris

2018 m. reguliuojamos veiklos faktiškai patirtos sąnaudos

Finansinės ataskaitos_2018 m.

____________________

Ekopartneris RAS aprasas 2019 m.

2019 m. ataskaitų rinkinys (šilumos sektorius)

IT vertės ir nusidėvėjimo ataskaita 2019 m.

Informacija apie viešą sąnaudų pateikimą 2019 m.

Techninė užduotis 2019 m. (3priedas-Šiluma)

Faktinių pastebėjimų ataskaita 2019 m.

Finansinės ataskaitos_2019 m.

____________________

Įsakymas dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo

Įsakymas dėl UAB Ekopartneris šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo (perskaičiavimo)

____________________

Šilumos gamybos kaina 2019 m. lapkričio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2019 m. gruodžio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2020 m. sausio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2020 m. vasario mėn.

Šilumos gamybos kaina 2020 m. kovo mėn.

Šilumos gamybos kaina 2020 m. balandžio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2020 m. gegužės mėn.

Šilumos gamybos kaina 2020 m. birželio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2021 m. sausio mėn.

Šilumos gamybos kaina 2021 m. vasario mėn.